ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM​

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

Kinek kell egyedi zajkibocsátási határértéket kérni?

A környezeti zaj és rezgésvédelem szabályait, a jelenleg hatályos 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály 10.§ (1) bekezdése, üzemi és szabadidős zajforrások üzemeltetőire vonatkozóan tartalmaz kötelezettséget, mely alapján az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határértéket kérni.

Az üzemi és szabadidős zajforrások definícióját a jogszabály fogalom-meghatározása alapján adjuk meg.
Üzemi zaj-, vagy rezgésforrás: „a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő járműhasználat, járműmozgás, rakodás”
Szabadidős zaj-, vagy rezgésforrás: „környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép”

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy kinek kell egyedi zajkibocsátási határértéket kérni (aki a fenti kötelezetti körbe tartozik), meg kell fordítanunk a kérdést. Kinek nem kell?
A fenti jogszabály 10.§ (3) bekezdése alapján, olyan környezeti zajforrásra vonatkozóan nem szükséges zajkibocsátási határértéket kérni, aminek a hatásterületén belül nincs védendő terület, épület, vagy helyiség, ill. a zajforrás hatásterülete a zajforrást magába foglaló ingatlan határain belülre esik, és az ingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más nem használja.
Ezen kivételektől eltekintve minden üzemi, vagy szabadidős zajforrás esetében az üzemeltető köteles egyedi zajkibocsátási határértéket kérni a Zöldhatóságtól.

Hogyan állapítható meg egy környezeti zajforrás hatásterülete?

Az előző kérdéshez kapcsolódóan, egy újabb kérdés merülhet fel a zajforrás üzemeltetőjében: „Az rendben van, hogy ilyen feltételek mellett vagyok kötelezett zajkibocsátási határérték megkérésére, de honnan tudom, hogy a zajforrásom hatásterülete mekkora?”
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§-ban leírtakat szükséges értelmezni. Az 5.§ egyértelműen meghatározza, hogy milyen esetben szükséges műszaki számítással, vagy helyszíni szabványos zajméréssel meghatározni a zajforrás hatásterületét. Ezek a következő esetek: előzetes vizsgálati eljárásban, környezeti hatásvizsgálati eljárásban, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, és az előzőekben felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve forgalomba helyezési eljárásokban, vagy természetesen, ha a környezetvédelmi hatóság azt előírja.
Ezen esetekben az üzemeltető köteles egy zajvédelmi szakértőt megbízni, aki műszaki számításokkal és/vagy szabványos környezeti zajméréssel lehatárolja az üzemi zajforrás hatásterületét, és javaslatot tesz, hogy az egyedi zajkibocsátási határérték megkérése szükséges-e, vagy sem.
Minden egyéb esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti vélelmezett hatásterületet lehet alapul venni, mely a környezeti zajforrást magába foglaló ingatlant, és az ingatlan telekhatárától számított 100 m távolságon belüli területet jelenti.

Mikor kell egyedi zajkibocsátási határértéket kérni?

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján az üzemi, vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás üzembehelyezése, ill. a zajkibocsátással járó tevékenység megkezdése előtt köteles megkérni az egyedi zajkibocsátási határértéket.
Abban az esetben, ha a zajforrás már a fenti jogszabály hatályba lépését (2008. január 1.) megelőzően is üzemelt, és korábban nem került megállapításra egyedi zajkibocsátási határérték, az üzemeltető köteles a jogszabály hatálybalépését követő 1 éven belül, vagyis legkésőbb 2009. január 1-ig megkérni a zajkibocsátási határértéket. Látható, hogy ezen jogszabályi kötelezettség már régen lejárt, tehát aki eddig nem tett eleget ezen kötelezettségének, igyekezzen minél előbb pótolni.

Milyen formában szükséges az egyedi zajkibocsátási határértéket megkérni?

Az egyedi zajkibocsátási határérték megkérése, minden esetben a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete szerinti űrlap benyújtásával kell történjen. Az űrlap kitöltését bárki elvégezheti, akár maga a zajforrás üzemeltetője is, azonban a szakszerű kitöltés érdekében célszerű ezzel szakembert megbízni. Amennyiben a zajforrás hatásterületének meghatározása műszaki számítással, vagy szabványos méréssel történik, az erről készített mérési jegyzőkönyvet, vagy szakértői véleményt is szükséges a kérelemhez csatolni.